Ta stran ne uporablja nobenih piškotkov za profiliranje. Lahko se uporabijo piškotki tretjih osebkov, povezanih s prisotnostjo vtičnikov zunanjih uporabnikov.
Če želite vedeti več o uporabi piškotkov na spletni strani in poglobiti, kako onemogočiti njihovo uporabo, preberite razširjen pravilnik o uporabi piškotkov. Z nadaljevanjem brskanja po spletu se strinjate z uporabo piškotkov.

logomuggiasociale

Socialnovarstvena služba Teritorialnega Julijsko-kraškega območja

040 33 60 434

 
Text Size

Storitve in ukrepi v prid prizadetim osebam

STORITVE POMOČI PRIZADETIM OSEBAM

Ukrepi socialno-vzgojnega tipa, oblikovani v soglasju s prizadeto osebo in njeno družino, namenjeni nudenju podpore pri vsakodnevnih opravilih, kot so skrb zase, krepitev in izboljševanje pridobljenih sposobnosti, prevoz ter na splošno koriščenje osnovnih storitev, spremljanje in podpora pri medosebnih odnosih in socializaciji. Storitev nudijo vzgojitelji zadruge, ki ima sklenjen dogovor s Socialno službo občin, izvaja se na domu in/ali v različnih lokalnih okoljih in življenjskih situacijah invalidne osebe skladno z individualnim načrtom. Ukrep je namenjen posamezni osebi ali skupini oseb.

Dostop do storitev: kdo, kje. kako

Na podlagi prošnje zainteresirane osebe ali na priporočilo druge službe, oceni Socialna služba občin Okraja 1.3 možnosti za nudenje ukrepa ter primernost ukrepa. Za koriščenje ukrepov mora prosilec imeti veljavno potrdilo ISEE ter potrdilo v skladu z Zakonom 104/92 in n.s.d.

Storitev se lahko začne izvajati kadar koli tekom leta.

Standard kakovosti

Prilagodljivi ukrepi, skladni z ugotovljenimi potrebami, ki spodbudijo vključitev.

Na koga se obrnete

V uradih Socialne službe občin so prisotni socialni delavci, ki izvajajo naloge tajništva za sektor odraslih in invalidov.

Uradne ure in sedeži raznih uradov so na voljo v prilogi k temu Katalogu storitev, prav tako jih najdete na spletni strani Občine Milje in Občine Dolina.

PODPORA ZA PREUSPOSOBITEV IN DELOVNO VKLJUČITEV PRIZADETIH OSEB

Služba za delovno vključevanje prizadetih oseb (SIIL) omogoča vključitev mladih invalidov, ki so zaključili obvezno šolanje in se znajdejo v stiski finančne ali socialne narave, za lažje usposabljanje in/ali delovno vključitev .

Cilj Službe je spodbujati in dejansko doseči socialno vključenost invalidne osebe prek individualno prilagojenih ukrepov za delovno integracijo in ukrepov za vključitev v sistem socialnega varstva.

Poglavitni namen Službe je preveriti ter usklajevati znanje, ki ga lahko pridobi invalidna oseba, z zahtevami trga dela. Služba nudi osebam usposabljanje, ki bi bilo združljivo s potrebami proizvodnega sektorja.

Služba za delovno vključevanje invalidov (SIIL) natančneje ponuja naslednje možnosti:

 • Praktično usposabljanje v delovnem okolju (TFS): namen je omogočiti postopno pridobitev ustreznih poklicnih veščin ter okrepiti spretnosti in sposobnosti za osebne odnose in delo v povezavi z izvajanjem določenih nalog. Usposabljanje traja tri mesece in/ali eno leto in se izvaja z dvema vrstama prakse, pri katerih se kompleksnost in zahtevnost stopnjujeta:
 • Razvoj kompetenc
 • Zaposlovanje

Praktično usposabljanje v delovnem okolju - razvoj kompetenc: predvideno je pridobivanje kompetenc, razvoj in krepitev sposobnosti prek enega ali več praktičnih usposabljanj, ki trajajo skupno največ 36 mesecev. Delovna obveznost znaša najmanj 20 ur in največ 35 ur tedensko.

Praktično usposabljanje v delovnem okolju - zaposlitev predviden je individualni načrt delovne vključitve z namenom zaposlitve. V tem primeru je pripravnik vključen v kvoto obveznih zaposlitev, ki velja za vsa podjetja v skladu z zakonom 68/1999. Ta vrsta praktičnega usposabljanja traja 3 mesece in se lahko podaljša samo enkrat na podlagi izkazanih potreb.

Za obe vrsti usposabljanja je predvidena sklenitev zavarovanja za primer nezgod in zavarovanja odgovornosti do tretjih oseb.

 • Praktična usposabljanja v delovnem okolju (TFS): so dveh vrst:
  • Znanje, izgradnja kompatibilnosti
  • Bivanje in delo.

Praktična usposabljanja v delovnem okolju (Znanje in Izgradnja kompatibilnosti), ki pripravljajo osebo na delovno vključitev, potekajo postopoma: najprej se skupaj s tečajnikom določi/dogovori ustrezno pripravo skladno z njegovimi zahtevami in lastnostmi; priprava omogoči izdelavo dejanske ocene delovne zmožnosti; oceni se, ali oseba zmore zadostiti pravilom delovnega mesta, nato se določi tehnične značilnosti področja, v katero se osebo lahko vključi. Praktična usposabljanja v delovnem okolju trajajo eno leto in se dejansko izvajajo tako, da se osebo vključi v enega ali več delovnih okolij za najmanj 15 ur do največ 35 ur tedensko. Praktična usposabljanja v delovnem okolju trajajo največ tri leta.

Praktično usposabljanje v delovnem okolju (Bivanje in delo) se izvaja z delom v podjetju in bivanjem v ustreznem centru, namenjeno je tistim mladim invalidom, pri katerih se ugotovi, da nujno potrebujejo izkušnjo dela in bivanja v skupnosti izven družinskega okolja. Bivanje in delo traja največ 4 mesece letno in se izvaja na podlagi specifičnega programa usposabljanja.

 • Socialna in delovna vključitev (ISL) znana pod imenom Socialna aktivacija (ISA).

Socialna aktivacija je namenjena osebam s posebnim kliničnim stanjem, za katere se oceni, da ni pogojev za njihovo polno delovno vključitev, vendar ne spadajo v varovane ustanove. Socialna in delovna vključitev se izvaja v običajnih delovnih okoljih po ustreznem usposabljanju v sklopu praktičnega usposabljanja v delovnem okolju (TFS). Trajanje ni časovno določeno, delovna obveznost znaša najmanj 15 ur do največ 25 ur tedensko.

Cilj programa je ponuditi invalidnim osebam priložnost za delo in socialne stike, da si najdejo aktivno vlogo v družbi.

Dostop do storitev: kdo, kje, kako

Na podlagi načrta, ki je dogovorjen z upravičencem, Socialna služba občin s posebnim poročilom posreduje Službi SIIL ime prizadete osebe, da lahko sproži postopek za delovno vključitev.

Služba za delovno vključitev invalidov Občine Trst je referenčna služba za celotno pokrajino.

Oseba nato najprej opravi informativni razgovor, strokovni delavci službe sestavijo tehnično oceno. Če je oseba ocenjena kot primerna, je vključena na čakalni seznam, ki se redno posodablja dokler se ne najde primerno ustanovo za usposabljanje ali za postopno delovno vključitev.

Za čim boljšo vključitev pripravijo strokovni delavci službe poglobljeno analizo podjetja, ki želi vključiti invalidnega delavca, prav tako pozorno raziščejo socialne in vzgojne potrebe pripravnika.

Oseba, ki želi koristiti storitve službe, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • veljavno potrdilo ISEE skladno z Uredbo predsednika ministrskega sveta 159/2013;
 • potrdilo o priznani invalidnosti nad 45%; stanje invalidnosti mora v vsakem primeru biti takšne vrste, da je vključitev na trg dela posebej otežena, zaradi česar je treba aktivirati ustrezne ukrepe za delovno vključitev;
 • zaključno poročilo pristojne "Komisije za ugotavljanje invalidnosti" (4. člen Z. 104/92 in s.d.., dopolnjen z 4. odst. 1. člena Z.68/99 in n.s.d.). Zgornje programe usposabljanj lahko izkoristijo samo tiste invalidne osebe, za katere Komisija ugotovi naslednje:
 • potrebno je usposabljanje, ki osebo pripravi za točno določeno delovno mesto;
 • potrebna je delovna vključitev za socialno aktivacijo.

Storitev se lahko začne izvajati kadar koli tekom leta.

Standard kakovosti

Izdelava individualnih načrtov, ki so v največji možni meri usmerjeni k zadovoljitvi teženj in potreb invalidne osebe; vključevanje in osveščanje proizvodnih podjetij na območju, ki so pripravljena sprejeti delavce, ki jih pošilja Služba za delovno vključitev oseb s posebnimi potrebami.

Na koga se obrnete

V uradih Socialne službe občin so prisotni socialni delavci, ki izvajajo naloge tajništva za sektor odraslih in invalidov.

Uradne ure in sedeži raznih uradov so na voljo v prilogi k temu Katalogu storitev, prav tako jih najdete na spletni strani Občine Milje in Občine Dolina.

SOCIALNA SLUŽBA OBČIN

Naslov: Trg Republike št.4 -  II nadstropje – 34015 Milje (Trst)

Telefon: 040 3360 111

Fax: 040 -  33 02 02

e-poštaambito.sociale@comunedimuggia.ts.it

potrjena e-pošta: comune.muggia@certgov.fvg.it

DDV:  00111990321